Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Gratis kurser

Bestil gratis fagdidaktiske kurser til dansk på dit gymnasium.

Oplæggene afholdes af Litteraturportalens forfattere og tager udgangspunkt i Litteraturportalens forløb

TILMELDING

Book et af nedenstående kurser ved at kontakte salgskonsulent Birger Jensen på: 3375 5776 eller GUBJ@gyldendal.dk

Vi tilbyder 12 forskellige kurser af en times varighed med et fagdidaktisk fokus på centrale danskfaglige stofområder og med udgangspunkt i Litteraturportalens forløb:

Kursus 1: Kom godt i gang med #kierkegaard - litterær iscenesættelse på de sociale medier ved Lone Brinkmann
Kursus 2: Den nyeste tids litteratur med udgangspunkt i forløbet Nyeste tid ved Anders Østergaard
Kursus 3:
Kom godt i gang med News - journalistik for tiden ved Henrik Poulsen
Kursus 4: Ny læring på Litteraturportalen - undervis innovativt med fokus på oplevelseslitteratur ved Cecilie Laskie
Kursus 5: Kom godt i gang med Taler til tiden ved Berit Riis Langdahl
Kursus 6: Kom godt i gang med Avisreportagen ved Berit Riis Langdahl
Kursus 7: Kom godt i gang med Lyrikporten - 28 danske digtere ved Henrik Poulsen
Kursus 8: Didaktisk bud på værklæsning med udgangspunkt i Værker ved Berit Riis Langdahl eller Cecilie Laskie
Kursus 9: Kom godt i gang med Den realistiske novelle – genre, temaer og stil ved Cecilie Laskie
Kursus 10: Kom godt i gang med Litteraturens film ved Henrik Poulsen
Kursus 11 Kom godt i gang med Shared Reading ved Cecilie Laskie
Kursus 12: Få en generel introduktion til Litteraturportalen ved vores markedskonsulent Anne-Mette Illemann

Læs om de enkelte kurser nedenfor. Kurset varer ca. en time.

OPLÆGSHOLDERE

Alle oplægsholderne har indgående kendskab til deres respektive emneområde og er forløbsforfattere på Litteraturportalen.

Lone Brinkmann Jakobsen er uddannet cand.mag. i dansk, religion, kultur og formidling med speciale i Søren Kierkegaards eksistensfilosofi og performativ narratologi. Hun arbejder som litterær konsulent og skribent og er forfatter til forløbet #kierkegaard - Litterær iscenesættelse på de sociale medier.

Berit Riis Langdahl, pædagogisk leder på Aurehøj Gymnasium og forfatter til bl.a. Litteraturens perioder, Krydsfelt, Genrer i dansk - Essayet og flere forløb på Litteraturportalen.

Cecilie Laskie, lektor på Silkeborg Gymnasium, projektleder og forfatter til flere forløb på Litteraturportalen, bl.a. Shared Reading og Den realistiske novelle. Har fungeret som projektleder på brobygningsprojektet Ny Læring på Litteraturportalen.

Henrik Poulsen er lærebogsforfatter og kursusinstruktør, censor på læreruddannelserne og medievidenskab på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Tidligere ansat som gymnasielektor og redaktør i A-pressen. Forfatter til en lang række undervisningsbøger, bl.a. News – en grundbog i journalistik og medier og forløb på Litteraturportalen.

Anders Østergaard er lektor på Falkonergårdens Gymnasium og ekstern lektor på Københavns Universitet. Med-formand for opgavekommissionen, hf. Bøger, artikler og netudgivelser om litteratur (fx Skud og Vandmærker. Nærlæsninger af ny dansk litteratur), skriveundervisning (fx Skriftlig dansk i hf – på nettet) m.m.

Kursus 1: Kom godt i gang med #kierkegaard - litterær iscenesættelse på de sociale medier ved Lone Brinkmann

Kierkegaards eksistensfilosofi er stadig aktuel og kan i en digitaliseret verden inspirere os til at vælge, hvordan vi vil tage ansvar for vores egen iscenesættelse og færden på nettet. Med afsæt i Kierkegaards Enten-Eller og hans arketyper bliver rammerne sat for en diskussion om digital dannelse, virtuel identitet og litterær iscenesættelse på de sociale medier. Oplægget tager udgangspunkt i forløbet #kierkegaard – litterær iscenesættelse på de sociale medier.

Kursus 2: Den nyeste tids litteratur med udgangspunkt i forløbet Nyeste tid ved Anders Østergaard

Den nyeste litteratur har en særlig plads i danskundervisningen. Tilsvarende på Litteraturportalen, der løbende udvider feltet af nye forfattere i biblioteket. Dette kursus giver overblik over de vigtigste tendenser, temaer og tankeformer i ny litteratur. Det tager udgangspunkt i det omfattende undervisningsforløb på Litteraturportalen om ’Nyeste tid’ og viser eksempler på analytiske, kreative, multimodale arbejdsopgaver, tekstlæsninger og inddragelse af teori og perspektiv-materiale.

Kursus 3: Kom godt i gang med News - journalistik for tiden ved Henrik Poulsen

Journalistik befinder sig for tiden i overgangen mellem kontrollerede klassiske pressenormer og brugerstyrede journalistiske diskurser, der optræder hos kilderne og blandt modtagere. Kurset viser, hvordan man kan arbejde med de nye journalistiske repræsentationsformer i dansk – på baggrund af den klassiske journalistiks idealer. I kurset indgår en kommunikationsanalyse af den brugerdrevne politiske debat.

Kursus 4: Ny læring på Litteraturportalen ved Cecilie Laskie

Har du og din faggruppe lyst til et oplæg med hands-on øvelser om Ny Læring på Litteraturportalen?

Ny Læring på Litteraturportalen er otte didaktiserede forløb med innovativ litteraturformidling og sjove øvelser til danskfaglig informationssøgning. Forløbene har fokus på oplevelseslitteratur, nye læringsrum og digital dannelse med udgangspunkt i den danskfaglige læreplan. Vi arbejder med litterære makerspaces og Lyrikporten, litterære udstillinger, SMS-litteratur, Spoken Word, digitale værker og Shared Reading m.m. Litterære sværvægtere fra William Shakespeare over Johannes V. Jensen og Martin Andersen Nexø til Asta Olivia Nordenhof og Caspar Eric m.fl. inddrages.

Forløbene er designet som fælles forløb mellem biblioteksformidlere og gymnasie/HF-lærere, men man kan som lærer vælge at afvikle forløbet selv, hvis det lokale bibliotek ikke er i stand til at tilbyde den ønskede workshop.

Man kan bestille en generel introduktion til Ny Læring på Litteraturportalen eller en introduktion til et enkelt eller et par af forløbene efter eget valg.

Forløbene er frit tilgængelige for alle. Se intro-videoen til Ny Læring på Litteraturportalen her.

Kursus 5: Kom godt i gang med Taler til tiden ved Berit Riis Langdahl

Forløbet handler om talegenren, der er en central teksttype i danskfagets sproglige perspektiv. Talegenren har sine rødder i antikkens Grækenland og bliver med rette forbundet med den retoriske videnskab. Denne arv bliver betonet i oplægget om forløbet Taler til tiden. Dette teoretiske fundament suppleres med teori om både genrer, argumentation og diskursanalyse. Hovedvægten lægges på receptivt, analytisk arbejde med både ældre og nyere taler. Der indgår også produktivt arbejde, idet materialet anviser retningslinjer for produktion af retorisk stærke tekster.

Kursus 6: Kom godt i gang med Avisreportagen ved Berit Riis Langdahl

Oplægget præsenterer Litteraturportalens forløb om avisreportagen. Genren har sit historiske udspring i sidste halvdel af 1800-tallet, og forløbet gennemgår dens udvikling fra Herman Bangs sociale reportager i impressionistisk skrivestil til nyere reportager af bl.a. Morten Sabro og Jan Stage, hvis journalistik er præget af både new journalism og gonzo.

Avisreportagen har helt særlige stil- og genretræk, men er også repræsentativ for mange nutidige medietekster, der som den kombinerer fiktions- og faktakoder. Derfor perspektiveres reportagerne også til andre medietekster.

Kursus 7: Kom godt i gang med Lyrikporten - 28 danske digtere ved Henrik Poulsen

Lyrik skal læses, høres og ses. Det er udgangspunktet for de 28 præsentationer af moderne danske lyrikere, som Jørgen Leth har instrueret efter oplæg af Henrik Poulsen. Filmen(e) er på én gang kunstnerisk udtryk og didaktisk materiale.Kurset viser, hvordan arbejdet med Lyrikporten kan forny det analytiske arbejde med lyrikgenren i dansk samtidig med, at filmen i sig selv kan gøres til genstand for analyse: Den remedierer bl.a. Leths Det perfekte menneske fra 1968.

Kursus 8: Didaktisk bud på værklæsning med udgangspunkt i forløbet Værker ved Berit Riis Langdahl eller Cecilie Laskie

Oplægsholderen kommer med et bud på, hvordan man kan arbejde didaktisk med værklæsning, der kan kvalificere elevernes læsning af hele værker.

I dansk skal man ikke kun læse kortere tekster eller tekstuddrag, men også hele værker. Det kræver nogle flere redskaber fra den litterære værktøjskasse til tekstanalyse. Eleverne får i Værker en grundig introduktion til den disciplin, der kaldes værklæsning. Forløbet om værklæsning introducerer i de øvrige moduler eleverne til de seks litterære genrer: roman, noveller, lyrik, drama genrehybrid og ræssonnerende prosa og til læsning af specifikke værker inden for de enkelte genrer.

Kursus 9: Kom godt i gang med Den realistiske novelle – genre, temaer og stil ved Cecilie Laskie

Har du og din danskfaggruppe lyst til et oplæg med hands-on øvelser om det didaktiserede forløb Den realistiske novelle – genre, temaer og stil i Litteraturportalen?

Den realistiske novelle er et introducerede forløb til novellegenren. Forløbet inddrager fokuspunkter fra læreplanen, nemlig at eleverne kender de definerende træk ved novellegenren og udvalgte undergenrer, arbejder med crossovers mellem det litterære og det sproglige stofområde og arbejder med centrale begreber til beskrivelse af tekstens organisering og brug af sproglige virkemidler. I forløbet arbejder eleverne med nyere tekster og ældre tekster - fra Dekameron til SMS-noveller.

Oplægget er målrettet danskfaggrupper, der godt kunne tænke sig at komme godt i gang med at bruge det skræddersyede forløb direkte i undervisningen.

Kursus 10: Kom godt i gang med Litteraturens film ved Henrik Poulsen

Har du og din danskfaggruppe lyst til et oplæg med hands-on øvelser om det didaktiserede forløb Litteraturens film?

Forløbet Litteraturens film viser, hvordan man kan arbejde analytisk og produktivt med litteratur og film.

Film og litteratur er beslægtede kunstarter eller udtryksformer. De reflekterer verden udenfor og genspejler dele af en ydre eller indre virkelighed, som vi af egen erfaring kender til. Det er karakteristisk for den gode filmoplevelse og den gode læseoplevelse, at vi får mere, end vi ser eller læser. Vi digter til. Vi skaber helhed. Når vi ser en film, folder vi fantasiens vinger ud og forestiller os det, vi ikke ser. I digtet eller i novellen står der noget mellem linjerne, der træder frem i vores bestræbelse på at skabe helhed i det, vi læser. Fælles for de to kunstarter er altså, at de gennem vores oplevelse aktiverer vores fiktionskompetence. Med forløbet LItteraturens film får eleverne lært at analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier.

Oplægget er målrettet danskfaggrupper, der godt kunne tænke sig at komme godt i gang med at bruge det skræddersyede forløb direkte i undervisningen.

Kursus 11: Kom godt i gang med Shared Reading ved Cecilie Laskie

Har du og din danskfaggruppe lyst til et oplæg med hands-on øvelser om det lærerrettede forløb Shared Reading i Litteraturportalen?

Shared Reading er en anderledes læsegruppeform udviklet af The Reader Organisation, der har fokus på højtlæsning og den fælles litteraturoplevelse. Læsegruppeformen kan rumme alle – også elever, der ikke er vant til at læse skønlitteratur, er læsesvage eller ordblinde. Shared Reading kan bruges i undervisningen og af studievejledere, bibliotekarer og læsevejledere.

Oplægget er målrettet danskfaggrupper, skolebibliotekarer, læsevejledere samt studievejledere, der godt kunne tænke sig at komme godt i gang med at bruge metoden.

Kursus 12: Få en generel introduktion til Litteraturportalen ved Anne-Mette Illemann, Cecilie Laskie eller Berit Riis Langdahl

Et gratis oplæg med fokus på en generel introduktion til portalen, og hvordan man som lærer kan bruge web-biblioteket eller de skræddersyede forløb, opslagsværker, redskaber til at designe egne forløb m.m.

Oplægget er målrettet faggrupper, der overvejer at købe abonnement til Litteraturportalen, eller som lige har købt abonnement og kunne tænke sig en introduktion til, hvordan man bruger portalen. Oplægget tager ca. en time, og der er plads til spørgsmål undervejs.